tłumaczenie

English
Polski

Statut stowarzyszenia

STATUT
Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP” zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie dla celów współpracy z zagranicą posługuje się nazwą: „Health related Organization for Promotion and Prevention”, jak również skrótem powyższej nazwy, tj.: „HOPP”.

§ 2
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla promocji zdrowia i profilaktyki, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Opole.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
4. Stowarzyszenie używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek.
5. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zawierających nazwę Stowarzyszenia.

§ 4
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, a w zakresie niezbędnym, również na pracy członków i innych osób, wykonywanej na podstawie umowy o pracę lub umów prawa cywilnego.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6
Celami Stowarzyszenia są:
1. Promocja zdrowia.
2. Szerzenie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności związanych ze zdrowiem publicznym, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz rozwijania umiejętności wpływania na własne zdrowie.
3. Profilaktyka ukierunkowana na problemy zdrowotne, w szczególności wymienione w Narodowym Programie Zdrowia oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób.
4. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych, w szczególności związanych z problemami zdrowotnymi społeczeństwa.
5. Integracja wspólnot i społeczności lokalnych – ze szczególnym uwzględnieniem problemów zdrowotnych ich dotykających.
6. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, ze szczególnym nastawieniem na problematykę zdrowia publicznego.
7. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w szczególności praw pacjenta.
8. Działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
9. Działanie na rzecz grup dyskryminowanych społecznie, w szczególności:
a) aktywizacja kobiet w życiu publicznym,
b) aktywizacja ludzi starszych,
c) integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych.
10. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.
11. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, oraz podmioty, o których mowa w art. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w zakresie określonym w art. 4 pkt. 1- 23 tejże ustawy.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli, w szczególności organizowanie i wspieranie projektów profilaktycznych, sympozjów, konferencji, szkoleń, seminariów, organizację debat publicznych oraz konsultacji społecznych.
2. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, wymian i spotkań międzynarodowych, w szczególności związanych ze zdrowiem publicznym.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz produkcję projektów multimedialnych, związanych z ochroną zdrowia.
4. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku, w szczególności w zakresie promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży.
5. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych służących organizowaniu i wspieraniu inicjatyw i przedsięwzięć, o których mowa powyżej, a w szczególności pozyskiwanie grantów państwowych i europejskich.
6. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z ochroną zdrowia i prawami pacjenta.
7. Współpraca z jednostkami prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, w szczególności z jednostkami ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.
8. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i intelektualnej inicjatywom społecznym podejmowanym w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia, w szczególności prowadzenie i inicjowanie akcji charytatywnych oraz wolontariatu.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
b) złoży deklarację członkowską na piśmie,
c) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
d) pragnie realizować cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e) noszenia logo Stowarzyszenia.
4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna jest reprezentowana przez osobę fizyczną wskazaną przez właściwy organ osoby prawnej.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§12
1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd, na wniosek 5 członków Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji.
3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 13
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający pół roku bądź utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego,
c) wykluczenia przez Zarząd, z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek przynajmniej 5 członków zwyczajnych, z powodu:
 nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
 działania na szkodę Stowarzyszenia,
 godzenia w dobre imię Stowarzyszenia.
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Członek Stowarzyszenia pozbawiony członkostwa w trybie opisanym w ust. 1 może w terminie siedmiu dni od daty powiadomienia go o uchwale Zarządu złożyć odwołanie do Komisji Rewizyjnej. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji Rewizyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia odwołania. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Komisję Rewizyjną członek Stowarzyszenia, który je złożył, jest zawieszony w prawach członka. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a wybór tych władz odbywa się bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków danej władzy, w głosowaniu jawnym.
4. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się moment wyboru nowych władz,
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) zrzeczenia się uczestnictwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej,
d) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§ 15
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebranie Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na 2 lata przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w wyniku podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad spra¬wami, dla których zostało zwołane.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia nie później niż na 30 dni przed terminem zwołania Zebrania, w formie elektronicznej (pocztą elektroniczną lub poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia).

§ 16
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa.
3. W przypadku podejmowania uchwał Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
4. Do Zarządu należy, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub Statut:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) składanie rocznych sprawozdań z działalności do Komisji Rewizyjnej celem zaopiniowania,
d) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
i) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
k) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
l) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
5. Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych lub organizacyjnych Zarząd może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz regulamin.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie Prezes i Wiceprezes Zarządu.

§ 17
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia, którzy na pierw¬szym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
3. Do Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie statutowej i finansowej działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i określanie sposobów i terminów realizacji tych zaleceń;
d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
f) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one nieprawidłowości w funkcjonowaniu Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby i są zwoływane przez Przewodniczącego.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień do¬tyczących kontrolowanych spraw.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.


Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 18
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z własnej działalności statutowej,
d) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
e) ofiarności publicznej,
f) dotacji z instytucji samorządowych, państwowych i międzynarodowych.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§19

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku pozostałego po likwidacji podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała, o której mowa w ustępie 2 uzyskuje moc prawną tylko wówczas, jeżeli kolejne Walne Zebranie Członków– zwołane, co najmniej po upływie 2 miesięcy, a nie później niż przed upływem 6 miesięcy od poprzedniego Walnego Zebrania Członków – podejmie ponownie uchwałę tej samej treści.
4. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi.
5. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może wskazać organizacje lub instytucje społeczne, na których rzecz zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
6. Wszyscy Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz