tłumaczenie

English
Polski

poniedziałek, 2 czerwca 2014

„Combating Violence and Bullying Among Young People”

W dniach od 4 do 10 maja nasza organizacja wysłała kilku członków na projekt, który odbył się na Cyprze. Projekt „Combating Violence and Bullying Among Young People” został zorganizowany przez Stowarzyszenie Social Policy and Action Group w Nikozji, stolicy Cypru. W projekcie tym udział wzięło 6 organizacji pochodzących z krajów Unii Europejskiej (Litwy, Słowacji, Bułgarii, Malty, Cypru oraz Polski).
Głównym tematem i celem kursu było zmierzenie się z problemem przemocy oraz znęcania się wśród młodych ludzi. Każdy dzień podzielony był na sesje, podczas których uczestnicy mieli okazje zapoznać się z problemem przemocy od strony teoretycznej. Gośćmi na wykładach byli m.in. trener piłkarski oraz wykładowca psychologii, którzy na co dzień pracują z młodzieżą. Następnie uczestnicy w małych grupach próbowali zmierzyć się z tematyką projektu – min. omawiali charakterystykę ofiary i agresora, analizowali przyczyny i objawy znęcania się, szukali sposobów walki z przemocą i znęcaniem się.
Najciekawszym spotkaniem kursu była praca z Natalią, która na co dzień angażuje się w pracy w Teatrze Emocji. Podczas tego spotkania uczestnicy za pomocą gier integracyjnych wykorzystywali mowę niewerbalną by bawić się gestami, mimiką, czy też ukazywać konkretne emocje. Bardzo ważnym aspektem tego kursu było spojrzenie na problem przemocy i znęcania się z punktu widzenia uczestników poszczególnych krajów .
W czasie wolnym uczestnicy mieli okazję zwiedzać przepiękną Nikozję, odwiedzać lokalne restauracje i knajpki, a przede wszystkim bawić się w międzynarodowym gronie.
In the period from 4 to 10 May , our organization has sent several members for the project , which in those days took place in Cyprus. The course called "Combating Violence and Bullying Among Young People " was organized by the Association of Social Policy and Action Group in Nicosia , the capital of Cyprus. In this project participated in 6 organizations from European Union countries (such as Lithuania, Slovakia , Bulgaria, Malta, Cyprus and Poland ).
The main theme and purpose of the course was to deal with the problem of violence and abuse occurring among young people. Each day was devided into two sessions, during which participants had a chance to look at the problem of violence in theoretical way. Lectures were conducted by, among others, football coach and instructor of psychology who work every day with youth. Then, in small groups, all participants were trying to deal with the subject of the project - for example: discussed the characteristics of the victim and the aggressor, analyzed the causes and symptoms of abuse, looking for ways to combat violence and bullying etc.
The most interesting meeting of the course was to work with Natalia , who was a member and instructor at the Theatre of Emotions. During this meeting, participants were using their own bodies to try a nonverbal speech, to play around with gestures or facial expressions and show specific emotions. A very important aspect of this course was to look at the problem of violence and abuse from the perspective of participants in each country.
In free time, participants have the opportunity to explore the beautiful Nicosia , visiting local restaurants and pubs and above all, having fun in the international group .