tłumaczenie

English
Polski

środa, 12 listopada 2014

"HOPPY Environment"

W dniach 05 -13 października 2014 roku w malowniczej miejscowości Murzasichle u podnóża Tatr realizowaliśmy projekt trójstronnej wymiany młodzieży w ramach programu „Erasmus+” pt. „HOPPY environment”.
W projekcie wzięły udział organizacje partnerskie : Elektrenai Cultural Center z Litwy i Carpe Diem ze Słowacji. Stronę polską reprezentowali uczniowie Gimnazjum im. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach.
Głównym tematem i celem projektu było podniesienie świadomości europejskiej i ekologicznej uczestników oraz promowanie aktywności obywatelskiej młodych ludzi. Każdego dnia realizowana warsztaty i ćwiczenia związane z tematyką projektu. Uczestnicy wykorzystywali całą dostępną bazę, a większość zajęć odbywała się w plenerze dzięki przepięknej złotej polskiej jesieni. Jednym z najciekawszych zadań było zorganizowanie kampanii ekologicznej, składającej się z kilku elementów: plakatu, gadżetu, hasła oraz filmu zrealizowanego z wykorzystaniem ekologicznych walorów i mankamentów najbliższego otoczenia.
W ramach podnoszenia świadomości ekologicznej zorganizowana została również piesza wędrówka do doliny Chochołowskiej, będąca świetną okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzięki ciekawym zajęciom i pełnemu zaangażowaniu uczestników wszystkie cele projektu zostały zrealizowane. Współpraca międzynarodowa przebiegała wzorowo i dostarczyła uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń.
Between 05 -13 October 2014 in the picturesque town at the foot of the Tatra Mountains called Murzasichle, HOPP realized project from youth exchange programme 'Erasmus + " named "Hoppy environment".
Our partner organizations that participated in project were: Elektrenai Cultural Center from Lithuania and Carpe Diem from Slovakia. The Polish side was represented by students of Gymnasium of Marshal J. Pilsudski from Psary.
The main theme and purpose of the project was to raise European and Ecological awareness of participants and promote the active citizenship of young people. Every day participants had a lot of exercises and workshops related to the topic of the project. Most of the activities took place outside, thanks to beautiful weather that we used to call "golden Polish autumn". One of the moost interesting task was to make an ecological campaign, which included slogan, poster, gadget, and film that was made by using the ecological advantages and shortcomings of environment.
In order to improve the environmental awareness participants were hiking in the valley Chochołowska, where they have an opportunity to acquainted with the functioning of the Tatra National Park. With interesting workshops and full involvement of the participants, all the project's objectives have been achieved. International cooperation proceeded perfectly and provided us with many positive outcomes.

poniedziałek, 2 czerwca 2014

„Combating Violence and Bullying Among Young People”

W dniach od 4 do 10 maja nasza organizacja wysłała kilku członków na projekt, który odbył się na Cyprze. Projekt „Combating Violence and Bullying Among Young People” został zorganizowany przez Stowarzyszenie Social Policy and Action Group w Nikozji, stolicy Cypru. W projekcie tym udział wzięło 6 organizacji pochodzących z krajów Unii Europejskiej (Litwy, Słowacji, Bułgarii, Malty, Cypru oraz Polski).
Głównym tematem i celem kursu było zmierzenie się z problemem przemocy oraz znęcania się wśród młodych ludzi. Każdy dzień podzielony był na sesje, podczas których uczestnicy mieli okazje zapoznać się z problemem przemocy od strony teoretycznej. Gośćmi na wykładach byli m.in. trener piłkarski oraz wykładowca psychologii, którzy na co dzień pracują z młodzieżą. Następnie uczestnicy w małych grupach próbowali zmierzyć się z tematyką projektu – min. omawiali charakterystykę ofiary i agresora, analizowali przyczyny i objawy znęcania się, szukali sposobów walki z przemocą i znęcaniem się.
Najciekawszym spotkaniem kursu była praca z Natalią, która na co dzień angażuje się w pracy w Teatrze Emocji. Podczas tego spotkania uczestnicy za pomocą gier integracyjnych wykorzystywali mowę niewerbalną by bawić się gestami, mimiką, czy też ukazywać konkretne emocje. Bardzo ważnym aspektem tego kursu było spojrzenie na problem przemocy i znęcania się z punktu widzenia uczestników poszczególnych krajów .
W czasie wolnym uczestnicy mieli okazję zwiedzać przepiękną Nikozję, odwiedzać lokalne restauracje i knajpki, a przede wszystkim bawić się w międzynarodowym gronie.
In the period from 4 to 10 May , our organization has sent several members for the project , which in those days took place in Cyprus. The course called "Combating Violence and Bullying Among Young People " was organized by the Association of Social Policy and Action Group in Nicosia , the capital of Cyprus. In this project participated in 6 organizations from European Union countries (such as Lithuania, Slovakia , Bulgaria, Malta, Cyprus and Poland ).
The main theme and purpose of the course was to deal with the problem of violence and abuse occurring among young people. Each day was devided into two sessions, during which participants had a chance to look at the problem of violence in theoretical way. Lectures were conducted by, among others, football coach and instructor of psychology who work every day with youth. Then, in small groups, all participants were trying to deal with the subject of the project - for example: discussed the characteristics of the victim and the aggressor, analyzed the causes and symptoms of abuse, looking for ways to combat violence and bullying etc.
The most interesting meeting of the course was to work with Natalia , who was a member and instructor at the Theatre of Emotions. During this meeting, participants were using their own bodies to try a nonverbal speech, to play around with gestures or facial expressions and show specific emotions. A very important aspect of this course was to look at the problem of violence and abuse from the perspective of participants in each country.
In free time, participants have the opportunity to explore the beautiful Nicosia , visiting local restaurants and pubs and above all, having fun in the international group .


piątek, 23 maja 2014

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Profilaktyki "HOPP"!
Pragnę poinformować, iż dnia 27 czerwca 2014 r. w Opolu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym odbędzie się głosowanie dotyczące podjęcia uchwały, w sprawie zaakceptowania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2013.