tłumaczenie

English
Polski

poniedziałek, 23 grudnia 2013

Życzenia Świąteczne / Christmas Wishes

Życzymy wam radosnych i ZDROWYCH 
 Świąt Bożego Narodzenia 
 wypełnionych miłością, śmiechem i rodzinną atmosferą, 
 a także wypełnionego sukcesami Nowego Roku!
Wishing all of you happy and HEALTHY Christmas, 
 filled with love, laughter and friendship, 
 and a prosperous New Year!


wtorek, 3 grudnia 2013

Act For Your Health!

„Act For Your Health” to projekt, który odbył się w małej rumuńskiej wiosce Titu, między 24 dniem sierpnia i 4 września przy udziale przedstawicieli czterech państw: Rumunii, Turcji, Włoch i Polski. Przedsięwzięcie miało na celu skonfrontowanie przekonań reprezentowanych przez każdą z nacji na temat zdrowego stylu życia.
Oprócz wielu dyskusji, temat podejmowany był też od strony praktycznej. Braliśmy udział w akcji oczyszczania terenu nad jedną z rumuńskich rzek, każdy dzień obfitował także w różnorodne sportowe aktywności m.in.: grę w piłkę nożną, piłkę ręczną, pływanie, przejażdżki na rowerach, czy gry zespołowe toczone przez dwie antagonistyczne grupy – Fortunę (pozdrawiamy Fortunę i życzymy dużo szczęścia) oraz zwycięski zespół „The Name” ( The Name! The Name! The Naaaame, The Naaame, The Naaaaaaaame!) Nie zabrakło także kilku ciekawych atrakcji turystycznych. Wycieczki do Bukaresztu, Brasov, Targoviste czy podróż przez Transylvanię do Bran z niesamowitym zamkiem Draculi dały pobieżny obraz jak różnorodna i pełna kontrastów jest kultura Rumunii z jej romańsko, bałkańsko, słowiańskimi wpływami.
Organizując wieczory kulturowe poszerzaliśmy również wiedzę o krajach uczestników całego wydarzenia. Podczas wieczoru rumuńskiego gospodarze w tradycyjnych strojach witali gości chlebem i tsujką, jak podczas weselnych uroczystości. Nieznośne, niepoprawne ale zawsze uwielbiane trio Włochów, swoim zwyczajem każąc czekać gościom - bagatelka, zaledwie godzinę, swój włoski wieczór zorganizowali wcielając się w role z filmu „Ojciec chrzestny”. Turkowie zachwycili nas niesamowitym powiewem orientu a Polska porwała wszystkich Polonezem, pierogami i specjałem zasugerowanym przez rumuńskich partnerów. Na hasło „Polish Pizza” ustaliliśmy, że chodzi o nasze niepozorne zapiekanki, które podczas polskiej kolacji urosły do rangi kulinarnego dobra narodowego. Każda z imprez była niepowtarzalną okazją do nauki tańców i skosztowania tradycyjnych dla każdego z państw potraw.
Dziesięć wspólnie spędzonych dni podczas projektu „Act For Your Health” to jedna z tego rodzaju przygód, do której chętnie wraca się myślą, kiedy czujemy potrzebę uzupełnienia deficytu energii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom - multumesc!
„Act For Your Health” took place in a small Romanian’s village called Titu, between 24th August and 4th September. Participants were from four countries: Romania, Turkey, Italy and Poland. The main goal of this project was to confront beliefs about healthy life style represented by participants of each country.
Besides discussion, the topic was undertaken from the practical way. Each day also was full in a variety of sports activities, among others: the game of football, handball, swimming, riding bikes, or playing team turned by two antagonistic groups - Fortune (we greet you and wish you lots of luck) and the winning team „The Name” ( The Name! The Name! The Naaaame, The Naaame, The Naaaaaaaame!). We also took part in a cleaning the area on one of the Romanian river. There were also a number of interesting tourist attraction. We had a trip to Bucharest, Brasov, Targoviste and the journey across Transylvania to Bran with an amazing Dracula’s castle. It all gave us a brief picture of how varied and full of contrasts is the culture of Romania, with its Romanesque, Balkan and Slavic influences.
Hosts present themselves in traditional clothes and welcome us with bread and “tsujka” during the Romanian evening. Incorrect and cranky trio from Italy organized they evening played role from “Godfather”, but as usually, they made us wait for it for an one hour. Turks amazed us with an incredible breeze of Orient and Poland enchant everybody with the Polonaise, dumplings and specialty suggested by the Romanian partners. On the password "Polish Pizza" we all had in mind our modest casseroles that during the Polish dinner raised to the culinary national good. Each of the events was a unique opportunity to learn dances and taste traditional dishes for each country.
Ten days spent together during the "Act For Your Health" is one of this kind of adventure we will remember with pleasure every time we need to make up for the energy deficit. Thank you to all participants and organizers - multumesc!sobota, 2 listopada 2013

HOP 4 Health!

Projekt “HOP 4 Health!” odbył się w październiku w Węgierskiej Górce, w ramach programu „Młodzież w działaniu” (akcja 1.1, wymiana młodzieży).
Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń oraz współpraca młodzieży z różnych krajów Europy (Czechy, Litwa, Polska i Słowacja). Skupiliśmy się na świadomości europejskiej oraz problemach zdrowotnych, w szczególności aktywności fizycznej oraz zdrowej diecie.
Podczas projektu, odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, z wykorzystaniem fantoma „little Anne”. Dzięki temu, młodzi ludzie mieli możliwość poznania zasad udzielania pierwszej pomocy. Ponadto, uczestnicy zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia, poprzez przygotowywanie zdrowych przekąsek.
Podczas wymiany, młodzi ludzie wykorzystali metody takie jak: team-building activities, ice-breaking games, prezentacje, warsztaty oraz inne metody edukacji nieformalnej.
Project “HOP 4 Health!” took place in October (11-19.10.2013) in Węgierska Górka.
The main aim of our project (“Youth in Action” Programme, action 1.1) was to share experience and learn how to work with young people from other countries (Czech Republic, Lithuania, Poland and Slovakia). The main focus of the project was European awareness of health problems, especially physical activity and diet.
During the project were held workshops on first aid, using phantom "Little Anne". Thanks to these activities participants gained many important abilities. They had a chance to learn how to help people in need. They also got to know the principles of healthy diet and had an opportunity to prepare healthy snacks.
During the exchange young people used such activities as: team-building activities, ice-breaking games, presentations, workshops and other methods of non-formal education.

piątek, 13 września 2013

Wizyta przygotowawcza/ Preliminary visit

W dniach od 10 do 12 września, w Opolu odbyła się wizyta przygotowawcza projektu "HOP 4 Health", z akcji 1.1 w ramach Programu "Młodzież w działaniu". Celem wizyty było ustalenie szczegółów wymiany młodzieży, która odbędzie się w październiku tego roku. Partnerami wymiany są organizacje pozarządowe z Czech, Litwy i Słowacji. Podczas wizyty omówiliśmy z liderami szczegółowo harmonogram wymiany oraz byliśmy otwarci na sugestie z ich strony. Ustaliliśmy także rodzaje aktywności, w jakie włączeni będą uczestnicy podczas projektu. Wizyta była bardzo owocna, a nasze wspaniałe Opole zachwyciło gości. Już wkrótce odbędzie się wymiana, na co nie możemy się już doczekać!
From 10th till 12th of Septermber in Opole 2013 took place a preliminary visit to the project "HOP 4 Health", from the 1.1 Action within the framework of the "Youth in Action" programme. The purpose of the visit was to set the appropriate details of youth exchanges, that will be held in October this year. Exchange partners are NGOs from the Czech Republic, Lithuania and Slovakia. During the visit, the leaders discussed in detail the schedule of the exchange and we were open to suggestions from them. We have established the types of activities in which participants will be involved during the project. The visit was very successful, and our wonderful Opole delighted guests. We look forward to the youth exchange, which will be held very soon!

niedziela, 8 września 2013

First step to healthy Europe!

W terminie od 25 do 30 sierpnia w Niedźwiedziu odbyła się pierwsza międzynarodowa wymiana młodzieży zorganizowana przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP”, z siedzibą w Opolu. Projekt pod nazwą „First step to healthy Europe!” opierał się na akcji 4.3 z Programu „Młodzież w działaniu”. Głównym założeniem PBA (Partnership Building Activity) było budowanie partnerstwa międzynarodowego w celu realizacji nowych projektów w oparciu o nawiązane relacje. W projekcie udział wzięło 14 organizacji pochodzących z krajów Unii Europejskiej (m.in.: z Włoch, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Słowenii, Rumunii czy Polski).
Tematyka projektu dotyczyła między innymi świadomości europejskiej oraz międzykulturowej. Ponadto, uczestnicy zapoznali się z głównymi celami Programu „Młodzież w działaniu” oraz z tematyką zdrowotną. Podczas kilku dni zajęć odbyły się liczne warsztaty z wykorzystaniem technik edukacji nieformalnej oraz wiele różnorodnych aktywności. Jednym z zadań było stworzenie własnej kampanii zdrowotnej. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję iż zaowocuje w przyszłości nowymi pomysłami.
Pragniemy nadmienić, iż Stowarzyszenie zostało wsparte przez Urząd Miasta Opole, Urząd Marszałkowski Opola oraz OROT – Opolską Regionalną Organizację turystyczną. Wsparcie dotyczyło wyposażenia w różnego rodzaju materiały promocyjne oraz gadżety, którymi obdarowaliśmy naszych zagranicznych gości.
Projekt został dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej, w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.
"HOPP's" first youth exchange took place in Niedźwiedź from 25th till 30th of August 2013. Project was called "First step to healthy Europe" and was based on Action 4.3 Youth in Action Programme. The main goal of Partnership Building Activity was to build an international relationship in order to implement a joint projects based on those contacts. In project participate 14 organizations from European Union (inter alia from Italy, Spain, Lithuania, Latvia, Slovakia, Romania or Poland).
Main topics of the projects where concentrated on European awareness and intercultural awareness. Moreover, participants had opportunity to get to know the main goals of Youth in Action Programme, together with health topics. Numerous of workshops with non-educational methods of learning took place during those few days of the projects, along with various activities. One of the task was to create their own health campaign.
We would like to mention that Health related Organization for Promotion and Prevention was supported by government of the Opole city, Opole Marshal's Office and the OROT - Regional Tourism Organisation of Opole. Support included promotional materials and gadgets that we gave our foreign guests.
The project was co-financed by the European Commission, within the framework of the "Youth in Action" programme.

czwartek, 15 sierpnia 2013

Know It, Show It, Share It - vol.2

Nasza organizacja wysłała kilku członków na projekt, który odbył się w Serbii miesiąc temu. Oto kilka słów od jednej z uczestniczek - Pauliny: W dniach 13-21 lipca 2013 brałyśmy udział w projekcie "Know It, Show It, Share It - vol.2". Projekt, organizowany przez Club for Youth Empowerement 018, miał miejsce w serbskim mieście Nis. Uczestnicy pochodzili głównie z krajów bałkańskich, ale znalazły się wśród nich także grupy z Turcji i Niemiec. Tematem projektu były różne formy ekspresji związane z hip-hopem. W trakcie warsztatów pracowaliśmy więc w czterech grupach: breakdance, muzyka hip-hopowa, grafitti i fotografia, w których tworzyliśmy cztery końcowe produkty. Pomiędzy sesjami czas zajmowały nam warsztaty dotyczące wielokulturowości, warsztaty fotograficzne, zabawy i zwiedzanie miasta. Codziennie toczyła się także gra nazwana 'Secret friend', w której naszym zadaniem było obdarowywanie wylosowanej osoby prezentami lub listami. Mieliśmy okazję lepiej się poznać także podczas wieczoru międzykulturowego, kiedy to każda grupa zaserwowała pozostałym potrawy ze swojego kraju. Finałem projektu był wielki koncert zorganizowany w centrum Nisu, gdzie zaprezentowaliśmy owoce swojej pracy publiczności liczącej sobie ponad 3 tysiące osób! Występ był bardzo satysfakcjonujący i wszyscy czuliśmy tego wieczoru wielką ekscytację. Jesteśmy niezwykle zadowolone z naszego udziału w projekcie i pobytu w Serbii. Mamy nadzieję na trzecią edycję!" My również liczymy na uczestnictwo w kolejnych edycjach, ale na pewno damy wam znać, jeśli się uda:)
Our organization sent few of our members to the project, that took place in Serbia month ago. Below you can read few words from one of the participant: Paulina: "From 13th to 21st of July 2013, our group took part in a project called "Know It, Show It, Share It - vol.2". The project, organised by Club for Youth Empowerement 018, took place in Nis, Serbia. Most of the participant came from Balkan states, but among them were also group from Turkey and Germany. The topic of the project was different forms of expression related to hip-hop. During the workshops, we worked in four groups: breakdance, hip-hop music, graffiti and photgraphy, in which we were creating the final products of the project. Between session we were occupied with workshops dealing with multiethnicity or photography, games and sightseeing. Every day, we played a game called 'Secret friend' in which we had the task to send gifts and letters to a person whose name we have drawn, without them knowing. Intercultural evening was another opportunity to get to know each other better, when every group served to the others their country's typical dishes. The grand finale of the project was a huge concert organised in the center of Nis, where we presented the outcomes of our work to an audience of over 3 thousand people! The performance was very satifsying and we all felt excited that night. We are exteremely happy with our participation in the project and our stay in Serbia. We hope to take part in volume 3!" We are also hoping to take part in next project, for sure we will let you know if we'll succeed:)

wtorek, 30 lipca 2013

Pierwszy projekt / First project

Silence that reigns for a few months on the blog, is a promise of a great events! In less than a month (August 25), we will fulfill our first project called "First step to healthy Europe". Until then, we are trying to arrange the arrival of a participants from 14 different organizations, inter alia from Spain, Italy, Scotland, Romania, Latvia, Greece and Slovenia. Nearly 30 participants will try to build the best relationships that will result in joint projects in the future. Of course, during this contact seminar, we won't forget about workshops on public health topic. First tickets are already bought, but it takes a major commitment of all members if we want our first project to end with a success.
Cisza, która od kilku miesięcy króluje na blogu, jest jedynie zapowiedzią wielkich wydarzeń! Już za niecały miesiąc (25 sierpnia) zrealizujemy nasz pierwszy projekt: "First step to healthy Europe". Do tego czasu próbujemy jak najlepiej zorganizować przyjazdy uczestników aż z 14 różnych organizacji, między innymi z Hiszpanii, Włoch, Szkocji, Rumunii, Łotwy, Grecji czy Słowenii. Prawie 30 uczestników przez sześć dni będzie próbowało zbudować jak najlepsze relacje, aby w przyszłości zaowocowały wspólnymi projektami. Oczywiście podczas tego seminarium kontaktowego nie zapomnimy również z warsztatach dotyczących zdrowia publicznego! Pierwsze bilety lotnicze już kupione, ale potrzeba dużego zaangażowania wszystkich członków, aby nasz pierwszy projekt zakończył się pełnym sukcesem.

niedziela, 24 lutego 2013

Spotkanie informacyjne / Informational meeting

On Thursday we had our first informational meeting. We are very happy, that you are so interested in our Organization and that you join it. We have seven new memberships:) Together we can do more! We also would like to thanks Mf Tau for sharing a room.
W czwartek odbyło się nasze pierwsze spotkanie informacyjne. Cieszymy się, że jesteście zainteresowani Naszą działalnością i że przyłączyliście się do Stowarzyszenia. Mamy aż siedmiu nowych członków:) Razem możemy więcej! Dziękujemy również wspólnocie Młodzieży franciszkańskiej Tau za udostępnienie salki.

piątek, 8 lutego 2013

Pracowity miesiąc / Busy month

During those past few weeks we got a lot of work to do. But finally we have done everything that needs to be done. First of all we create and send three projects. Two of them are from Youth in Action programme (action 3.1 and 4.3). One of them is a local project for people from rural area in our region. Now we are waiting for an answer. Holpefully, European Commission and polish FIO will appreciate our work and we can start with fulfilling projects in May. Second of all, one of our founder just came back from an Latvia, where she participated in an training seminar called "Appetiser". It was a great opportunity for youth leaders and youth workers around Europe to meet, share their experiences, gain knowledge and confidence to organise international projects.
Podczas kilku ostatnich tygodni miałyśmy bardzo dużo pracy. Na szczęście, wszystko co konieczne, zostało już zrobione. Po pierwsze, po długich godzinach pracy, zostały złożone nasze pierwsze trzy projekty! Dwa z nich dotyczą akcji Młodzieży w Działaniu (akcja 3.1 i 4.3 - możecie o nich przeczytać na stronie internetowej podanej w linkach). Jeden z projektów jest o obszarze lokalnym i dotyczy ludności z pobliskich terenów wiejskich. Teraz pozostało jedynie czekać na odpowiedź. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich docenią nasze starania i już w maju będziemy mogły rozpocząć pracę według projektów. Po drugie, jeden z członków wrócił właśnie ze szkolenia, które odbyło się na Łotwie. "Appetiser" to seminarium szkoleniowe dla liderów i osób pracujących z młodzieżą, które dało możliwość spotkania, uzyskania nowych kontaktów a przede wszystkich uzyskania wiedzy na temat organizowania międzynarodowych projektów.