tłumaczenie

English
Polski

piątek, 13 września 2013

Wizyta przygotowawcza/ Preliminary visit

W dniach od 10 do 12 września, w Opolu odbyła się wizyta przygotowawcza projektu "HOP 4 Health", z akcji 1.1 w ramach Programu "Młodzież w działaniu". Celem wizyty było ustalenie szczegółów wymiany młodzieży, która odbędzie się w październiku tego roku. Partnerami wymiany są organizacje pozarządowe z Czech, Litwy i Słowacji. Podczas wizyty omówiliśmy z liderami szczegółowo harmonogram wymiany oraz byliśmy otwarci na sugestie z ich strony. Ustaliliśmy także rodzaje aktywności, w jakie włączeni będą uczestnicy podczas projektu. Wizyta była bardzo owocna, a nasze wspaniałe Opole zachwyciło gości. Już wkrótce odbędzie się wymiana, na co nie możemy się już doczekać!
From 10th till 12th of Septermber in Opole 2013 took place a preliminary visit to the project "HOP 4 Health", from the 1.1 Action within the framework of the "Youth in Action" programme. The purpose of the visit was to set the appropriate details of youth exchanges, that will be held in October this year. Exchange partners are NGOs from the Czech Republic, Lithuania and Slovakia. During the visit, the leaders discussed in detail the schedule of the exchange and we were open to suggestions from them. We have established the types of activities in which participants will be involved during the project. The visit was very successful, and our wonderful Opole delighted guests. We look forward to the youth exchange, which will be held very soon!

niedziela, 8 września 2013

First step to healthy Europe!

W terminie od 25 do 30 sierpnia w Niedźwiedziu odbyła się pierwsza międzynarodowa wymiana młodzieży zorganizowana przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP”, z siedzibą w Opolu. Projekt pod nazwą „First step to healthy Europe!” opierał się na akcji 4.3 z Programu „Młodzież w działaniu”. Głównym założeniem PBA (Partnership Building Activity) było budowanie partnerstwa międzynarodowego w celu realizacji nowych projektów w oparciu o nawiązane relacje. W projekcie udział wzięło 14 organizacji pochodzących z krajów Unii Europejskiej (m.in.: z Włoch, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Słowenii, Rumunii czy Polski).
Tematyka projektu dotyczyła między innymi świadomości europejskiej oraz międzykulturowej. Ponadto, uczestnicy zapoznali się z głównymi celami Programu „Młodzież w działaniu” oraz z tematyką zdrowotną. Podczas kilku dni zajęć odbyły się liczne warsztaty z wykorzystaniem technik edukacji nieformalnej oraz wiele różnorodnych aktywności. Jednym z zadań było stworzenie własnej kampanii zdrowotnej. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję iż zaowocuje w przyszłości nowymi pomysłami.
Pragniemy nadmienić, iż Stowarzyszenie zostało wsparte przez Urząd Miasta Opole, Urząd Marszałkowski Opola oraz OROT – Opolską Regionalną Organizację turystyczną. Wsparcie dotyczyło wyposażenia w różnego rodzaju materiały promocyjne oraz gadżety, którymi obdarowaliśmy naszych zagranicznych gości.
Projekt został dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej, w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.
"HOPP's" first youth exchange took place in Niedźwiedź from 25th till 30th of August 2013. Project was called "First step to healthy Europe" and was based on Action 4.3 Youth in Action Programme. The main goal of Partnership Building Activity was to build an international relationship in order to implement a joint projects based on those contacts. In project participate 14 organizations from European Union (inter alia from Italy, Spain, Lithuania, Latvia, Slovakia, Romania or Poland).
Main topics of the projects where concentrated on European awareness and intercultural awareness. Moreover, participants had opportunity to get to know the main goals of Youth in Action Programme, together with health topics. Numerous of workshops with non-educational methods of learning took place during those few days of the projects, along with various activities. One of the task was to create their own health campaign.
We would like to mention that Health related Organization for Promotion and Prevention was supported by government of the Opole city, Opole Marshal's Office and the OROT - Regional Tourism Organisation of Opole. Support included promotional materials and gadgets that we gave our foreign guests.
The project was co-financed by the European Commission, within the framework of the "Youth in Action" programme.